Ιωακείμ Καλαμάρης

Ο σκοπός μας:

 • Το Ιωακείμ Καλαμάρης θα χρησιμοποιείται ως μέσο επένδυσης στα αποτελέσματα από έρευνες, για την ανάπτυξη και μελέτη, την επιτεύξη ενεργά αυξανόμενων ωφελειών για την Βουλγαρία

Το Ίδρυμα διευθύνεται από τα μέλη του Διοικητικού Σώματος.

Το Διοικητικό Σώμα αποτελείται από:

 • Ιωακείμ Καλαμάρης, MSE,MIQA, Πρόεδρος και Ακαδημαϊκός Σύμβουλος
 • Διοικητές του Ιδρύματος είναι 30 επίτιμα μέλη.

Σκοποί του ιδρύματος:

Κύριος σκοπός του Ιδρύματος είναι να ορίσει εθνική στρατηγική συστηματικών ερεύνων στον τομέα εκμάθησης και μελέτης της εποχής μας, την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και Οικονομικής και του βίου της. Ο σκοπός του Ιδρύματος είναι να λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο ως δυναμικό Ευρωπαϊκό κέντρο μελετών και εκπαίδευσης, ως γενικό σημείο εκτίμησης του συντονισμού των μελετών στον εργασιακό τομέα, την εποχή και την ζωή των μεγάλων πολιτικών της Αρχαίας Ελλάδας και των Ευρωπαϊκών φιλοσόφων, της ιστορίας χωρίς ιδεολογική διάκριση ,τοπικούς όρια και προκαταλήψεις. Το Ίδρυμα θα είναι ελεύθερο από περιορισμούς και θα μπορεί να κινείται άνω της ιεραρχίας του κράτους και ακαδημαϊκού οργανισμού. Το Ίδρυμα σχεδιάζει τα εξής:

 • Να δημιουργήσει αρχείο για την συλλογή πρωτότυπων εγγράφων και φωτοαντίγραφα εγγράφων από ιδιωτικές και γενικές συλλογές.
 • Να δημιουργήσει αρχείο συλλογών φωτογραφικού και οπτικο-ακουστικού υλικού και ιστορικο – οικονομικών τεκμηρίων.
 • Να ιδρυθεί ειδική βιβλιοθήκη και ειδική συλλογή με αντίγραφα που σχετίζονται με τους σκοπούς του Ιδρύματος.
 • Βελτίωση προγραμμάτων μελέτης και συντονισμός προγραμμάτων μελέτης, πραγματοποίηση προγραμμάτων του ιδρύματος σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και άλλα μελετητικά ιδρύματα στην Βουλγαρία και το εξωτερικό, με σκοπό επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος.
 • Ενέργειες στον τομές της εκπαίδευσης, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ειδικών εκδηλώσεων. Σύνταξη οδηγών πληροφόρησης και οπτικό-ακουστικών υλικών.
 • Σταχυολόγηση μελετών για την Οικονομική ζωή της Ευρώπης.
 • Απονομή βραβείων σύνταξης γραπτού υλικού για θέματα που σχετίζονται με τους σκοπούς του Ιδρύματος.
 • Οργάνωση συνεδριάσεων, εκθέσεων, ημερίδων και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων, όπως και έκδοση βιβλίων ακαδημαϊκού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
 • Συνεργασία με το κράτος, τους τοπικούς κρατικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, κέντρα μελετών, μουσεία και άλλους οργανισμούς στην Βουλγαρία και το εξωτερικό, με σκοπό την υλοποίηση των στόχων του Ιδρύματος.
 • Σύσταση διεθνούς βραβείου «Κλειδί», το οποίο θα απονέμεται σε ιδρύματα και προσωπικότητες, τα οποία έχουν σημαντική συμφορά στην Ευρωπαϊκή Οικονομική ζωή από τους αρχαίους χρόνους έως σήμερα.

 • Βραβείο Νέος Επιστήμονας - Βουλγαρία